Office Orders 2016

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 27.09.2016 पुर्ण झालेल्या बांधकामाच्या लेखापरिक्षणाबाबत.pdf image
2. 29.09.2016 श्रमदिन पुनर्विलोकनाबाबत. pdf image
3. 13.10.2016 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण प्रगती नोंदवही सुधारित नमुना . pdf image
4. 18.11.2016 ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमनाबाबत.pdf image
5. 21.10.2016 महानगरपालिका ,महानगरपालिका शिक्षण मंडळ व महानगरपालिका परिवहन उपक्रम लेखापरीक्षण अहवालावरील प्रथम पुढील अभिप्राय व भार अधिभार प्रकरणी करावयाची कर्यवाही .pdf image
6. 30.12.2016 माध्यमिक व उच्च्‍ माध्यमिक शिक्षण मंडळ कार्यालयातील सेवानिवृत्ती वेतनधारकांची निवृत्तीवेतन प्रकरणांची छाननी करणेबाबत.pdf image
7. 30.11.2016 जिल्हा कार्यालयातील मासिक सभा कालावधीत करावयाचे कामकाज. pdf image
8. 13.10.2016 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण सन 2015-16 बाबत. pdf image
9. 20.10.2016 पंचायत राज समितीच्या पुनर्विलोकन अहवालाबाबत पुनर्विलोकन अहवालात समाविष्ट करण्यासाठी परिच्छेद प्रस्तावित करणेबाबत.pdf image