Office Orders 2013

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 18.01.2013 स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचानालयांतर्गत गठित करावयाची "श्रमदिन पुनर्विलोकन समिती ".pdf image
2. 14.02.2013 विचारविमर्श समितीच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण करणेबाबत.pdf image
3. 03.07.2013 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण अहवालाच्या पुनर्विलोकनाबाबत .pdf image
4. 04.07.2013 लेखापरीक्षण कार्यपद्धती. pdf image
5. 13.11.2013 कार्यालयाचे आदेश क्र. २२ दि. १९/०४/२०११ मध्ये सुधारणा .pdf image
6. 02.12.2013 लेखापरीक्षण संदर्भात लेखापरीक्षण अधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये.pdf image
7. 17.12.2013 ग्रामपंचायतीचे वार्षिक लेखे प्रमाणित करणेबाबत. pdf image
8. 14.02.2013 विचारविमर्श समितीच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण करणेबाबत.pdf image
9. 11.07.2013 सुधारित कार्यालयीन नियमपुस्तिकेची अंतिमीकरण करणेकरीता समिती गठीत करणेबाबत.pdf image
10. 26.11.2013 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी मंजुर करावयाचे सुधारित श्रमदिन.pdf image