Office orders 2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 31.01.2011 कार्यालयीन आदेश क्र. ९० दि. २८/०७/२००६ अन्वये निकाली काढलेल्या घटकांबाबत.pdf image
2. 02.02.2011 ज़िल्हा परिषद / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत यांचे वार्षिक लेखे प्रमाणित करणेबाबत.pdf image
3. 19.04.2011 लेखापरीक्षण कार्यपद्धती.pdf image
4. 19.04.2011 स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर संस्था यांचे लेखापरीक्षण विहित मुदतीत करणेबाबत. pdf image
5. 21.04.2011 लेखापरीक्षण कार्यपद्धती.pdf image
6. 08.11.2011 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमित करताना घ्यावयाची दक्षता.pdf image
7. 24.10.2011 महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ०३/०४/२०११ अन्वये मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , १९३० मध्ये केलेले सुधारणा. pdf image
8. 07.04.2011 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणाबाबत . pdf image
9. 08.02.2011 जिल्हा परिषद/नगर परिषद/ग्रामपंचायतीचे वार्षिक लेखे प्रमाणित करणेबाबत pdf image
10. 07.07.2011 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून लेखापरीक्षणाकरिता स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागास अभिलेखे उपलब्ध करून देणेबाबत pdf image
11. 07.07.2011 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणास अभिलेखे उपलब्ध न झाल्याने कार्यालयीन आदेश क्र. ९० अन्वये निकाली काढलेल्या घटकांची माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत pdf image