Office Orders 2003

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 20.02.2003 ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षणासाठी लागणारे श्रमदिन.pdf image
2. 12.03.2003 ज़िल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या लेखापरीक्षणामध्ये प्राथमिक शिक्षण शाखा व माध्यमिक शिक्षण शाखा करणेबाबत.pdf image
3. 29.04.2003 ग्रामनिधी / जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्रामसमरिध्दी योजना यांच्या लेखापरीक्षणाची सध्यस्थितीबाबत.pdf image
4. 07.07.2003 नगरपरिषद लेखापरीक्षणानंतर हाती घ्यावयाची ग्रामपंचायत विभागाच्या लेखापरीक्षणाबाबत ची सद्यस्थिती.pdf image
5. 07.07.2003 बाजार पावत्यांचे / एकाच दर्शनी किम्मत असणाऱ्या पावत्यांचे लेखापरीक्षणासाठी घ्यावयाचे श्रमदिंन.pdf image
6. 12.06.2003 कृषी विद्यापीठांचे लेखापरीक्षणाबाबत आणि वार्षिक लेखे बाबत.pdf image
7. 16.06.2003 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेख परीक्षण सॅन २००१-२००२ व २००२-२००३ बाबत.pdf image
8. 16.06.2003 जिल्हा परिषद वार्षिक लेखे शासनास सादर होण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत.pdf image
9. 21.06.2003 नगरपरिषद व संकिर्ण लेखापरीक्षणाचा आढावा घेणेबाबत.pdf image
10. 01.07.2003 ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षणाच्या श्रमदिनाबाबत.pdf image
11. 07.07.2003 ग्रामपंचायत विभागाच्या लेखापरीक्षणाबाबतची स्थिती.pdf image
12. 16.07.2003 ग्रामनिधी / जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्रामसमरिध्दी योजना यांचे लेखापरीक्षणाची सध्यस्थितीबाबत.pdf image
13. 07.07.2003 बाजार पावत्यांचे / एकच दर्शनी किंमत असणाऱ्या पावत्यांचे लेखापरीक्षणासाठी घ्यावयाचे श्रमदिंन pdf image