Office Orders 2000

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 14.01.2000 नगरपालिका लेख परीक्षण अहवालांचे अंतिमीकरण करण्याच्या अधिकारांबाबत.pdf image
2. 03.01.2000 जवाहर रोजगार योजनेचे लेहपरीक्षणासाठी श्रमदिंन निश्चित करणेबाबत.pdf image
3. 20.01.2000 लेखापरीक्षण अहवालाचे अंतिमीकरण.pdf image
4. 16.05.2000 ज़िल्हा परिषद विभागाचे व संकिर्ण संस्थांचे लेखापरिक्षण अहवालाचे अंतिमीकरण. pdf image
5. 16.05.2000 ज्यादा श्रमदिंन मंजुरीबाबत.pdf image
6. 24.05.2000 स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्याला प्रनगरपालिका लेख परीक्षण अहवालांचे अंतिमीकरण बाबत.pdf image
7. 25.05.2000 लेखापरीक्षणाच्या प्रलंबित घटकांबाबत.pdf image
8. 07.06.2000 सुधारित वेतन श्रेणीतील स्थानिक संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चिती तपासणीबाबत.pdf image
9. 07.06.2000 ज़िल्हा परिषद लेखापरीक्षणाकरिता मंजूर करण्यात आलेले श्रमदिंन.pdf image
10. 08.09.2000 ज़िल्हा परिषद व नगर पालिका लेखा परीक्षण अहवालमधील त्रुटी बाबत.pdf image