Office Orders 1995

Print

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 08.02.1995 जवाहर रोजगार योजनेचे लेखापरीक्षण.pdf image
2. 08.02.1995 उपमुख्य लेखा परीक्षक व ज़िल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतींना भेटी देणेबाबत. pdf image
3. 25.09.1995 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणासाठी श्रमदिंन ठरविणे.pdf image
4. 05.10.1995 वर्ग.१ ची पदे ज़िल्हा लेखा परीक्षा कार्यालयात निर्माण झाल्याबद्दल.pdf image