Office Orders 1997

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 08.01.1997 महिला बालकल्याण व एकात्मिक बालविकास वेगळे श्रमदिंन मंजूर करणेबाबत.pdf image
2. 14.01.1997 नगरपालिका लेखापरीक्षण श्रमदिंन बद्दल फेरविचार.pdf image
3. 04.03.1997 ज़िल्हा परिषद रोख नोंदवही लेखापरीक्षणाबाबत.pdf image
4. 20.03.1997 नगर परिषदेचे थकीत लेखापरीक्षणाबाबत.pdf image
5. 01.04.1997 देखभाल दुरुस्ती निधी च्या लेखापरीक्षणाबाबत.pdf image
6. 01.04.1997 टँकर द्वारे पाणी पुरवटा लेखापरीक्षणाबाबत.pdf image
7. 01.04.1997 नगरपालिका शिक्षण मंडळ लेखापरीक्षणाकरिता सर्वसाधारण मार्गदर्शनपर सूचना.pdf image
8. 04.04.1997 ग्रामपंचायतीचे आदर्श लेखापरीक्षण अहवाल.pdf image
9. 26.05.1997 तात्पुरत्या व अंतिम अमान्य रकमांचे विवरणपत्र अहवाल सोबत जोडण्याच्या आवश्यकतेबाबत.pdf image
10. 31.12.1997 ज़िल्हा परिषद लेखापरीक्षण अहवाल बांधणी व मांडणी बाबत.pdf image