Office orders 2017

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 18.01.2017 जिल्हा परिषद/पंचायत समिती लेखापरीक्षण अहवालात भाग-1 मध्ये सुधारणा करणेबाबत. pdf image
2. 02.02.2017 लेखापरीक्षणासाठी विहित मुदतीत अभिलेखे उपलब्ध न झाल्यास दंडात्मक कायरवाईचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांचेकडे सादर करणेबाबत pdf image
3. 03.02.2017 ग्राम पंचायत लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमनाबाबत.pdf image
4. 03.02.2017 ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्थांचे अहवाल निर्गमनाबाबत.pdf image
5. 27.02.2017 जिल्हा कार्यालयातील वरीष्ठ लेखापरीक्षक (प्रशासन) या पदाचा कार्यभार देण्याबाबतची कार्यपध्दती.pdf image
6. 09.03.2017 अस्थायी पदांचे स्थायी पदात रुपांतर करण्याबाबत.pdf image
7. 18.04.2017 जिल्हा परिषद व 'अ' वर्ग नगरपालिका / नगरपालिका शिक्षण मंडळ यांच्या लेखापरिक्षणासंदर्भात जिल्हा सहाय्यक संचालक यांनी करावयाच्या कामकाजाबाबत .pdf image
8. 15.05.2017 जिल्हा परषिद व पंचायत समिती लेखापरीक्षणासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना.pdf image
9. 25.05.2017 जिल्हा परषिद विभागाचे लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमनाबाबत मार्गदर्शक सूचना.pdf image
10. 26.05.2017 जिल्हा कार्यालयातील वरीष्ठ लेखापरीक्षक (प्रशासन) या पदाचा कार्यभार देण्याबाबतची कार्यपध्दती.pdf image
11. 14.06.2017 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेखापरीक्षण पुनर्विलोकन अहवालात समाविष्ट नसलेल्या लेखाआक्षेपांचा ( Non PRC Paras ) अनुपालन पडताळणीबाबत.pdf image
12. 14.06.2017 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेखापरीक्षण अहवालातील भाग-1 मध्ये विशेष लेखापरीक्षण अहवालांतील परिच्छेदांचा समावेश करणेबाबत.pdf image
13. 14.06.2017 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेखापरीक्षण अहवालांतील विविध शासकीय करांच्या वसुलीच्या परिच्छेदांबाबत.pdf image
14. 12.09.2017 जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/नगरपालिका /नगरपालिका शिक्षण मंडळ /नगरपंचायत यांच्या लेखापरीक्षणाबाबत करावयाच्या कामकाजाबाबत.pdf image
15. 14.09.2017 महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे लेखापरीक्षणाचेबाबत मार्गदर्शक सूचना.pdf image
16. 20.09.2017 स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पूर्वी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा संवर्गातील अधिका-यांची स्थानिक निधी लेखापरीक्षा जिल्हा कार्यालयात नियुक्त झाल्यावर त्यांना द्यावयाचे कामकाज..pdf image
17. 21.09.2017 जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/नगरपालिका /नगरपालिका शिक्षण मंडळ /नगरपंचायत यांच्या लेखापरीक्षणाबाबत करावयाच्या कामकाजाबाबत.pdf image
18. 29.12.2017 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आक्षेप अनुपालन स्विकृतीबाबत.pdf image