Standing Orders 2016

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 30.12.2016 माध्यमिक व उच्च्‍ माध्यमिक शिक्षण मंडळ कार्यालयातील सेवानिवृत्ती वेतनधारकांची निवृत्तीवेतन प्रकरणांची छाननी करणेबाबत.pdf image