Standing Orders 2012

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 20.03.2012 ज़िल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी यांच्या कार्यकक्षा निश्चितीबाबत pdf image
2. 31.07.2012 कार्यालयीन नियमपुस्तिकेत सुधारणा करणेकरीता समिती गठीत करणेबाबत pdf image
3. 31.07.2012 स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचानालय अंतर्गत गठीत करावयाची विचार विमर्श समिती pdf image