Standing Orders 2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 31.01.2011 कार्यालयीन आदेश क्र. ९० अन्वये निकाली काढलेल्या घटकांबाबत pdf image
2. 08.02.2011 जिल्हा परिषद/नगर परिषद/ग्रामपंचायतीचे वार्षिक लेखे प्रमाणित करणेबाबत pdf image
3. 19.04.2011 लेखापरीक्षण कार्यपद्धती pdf image
4. 19.04.2011 स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर संस्था यांचे लेखापरीक्षण विहित मुदतीत करणेबाबत pdf image
5. 21.04.2011 लेखापरीक्षण कार्यपद्धती pdf image
6. 07.07.2011 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून लेखापरीक्षणाकरिता स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागास अभिलेखे उपलब्ध करून देणेबाबत pdf image
7. 07.07.2011 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणास अभिलेखे उपलब्ध न झाल्याने कार्यालयीन आदेश क्र. ९० अन्वये निकाली काढलेल्या घटकांची माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत pdf image
8. 24.10.2011 मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , १९३० मध्ये केलेल्या सुधारणा pdf image
9. 08.11.2011 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमित करताना घ्यावयाची दक्षता pdf image