Standing Orders 2009

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 20.03.2009 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणासाठी अभिलेखे उपलब्ध ना झाल्यास करावयाची कार्यवाही pdf image
2. 17.07.2009 नगरपालिका शिक्षण मंडळ लेखापरीक्षणासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शनापर सूचना pdf image
3. 17.07.2009 संकीर्ण संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शनापर सूचना pdf image
4. 17.07.2009 नगरपालिका लेखापरीक्षणाच्या कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन श्रमदिन निश्चित करणेबाबत pdf image
5. 17.07.2009 जिल्हा परिषद / नगर पालिका / पंचायत समिती लेखापरीक्षण आणि अनुपालन पडताळणी pdf image
6. 17.07.2009 लेखापरीक्षण करण्याकरिता पंचायतीचे वर्गीकरण pdf image
7. 30.07.2009 कार्यालयीन आदेश क्र.. ९० दिनांक २८/७/२००६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत pdf image