Standing Orders 2008

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 02.02.2008 लेखापरीक्षण चाचणी व पुनर्विलोकन pdf image
2. 08.10.2008 ग्रामपंचायतीचे थकीत लेखापरीक्षणाच्या जलद निपताऱ्यासाठी करावयाची कार्यवाही pdf image
3. 20.12.2008 थकीत लेखापरीक्षण ,अनुपालन तपासणी उपाययोजना व अनुपालन निपटारा pdf image