Standing Orders 2007

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 04.02.2007 नगरपालिका लेखापरीक्षणाचे निकष बदलणेबाबत pdf image
2. 17.02.2007 ग्रामपंचायतीचे रोखीचे पुस्तकांचे नमुन्यामध्ये बदल करणेबाबत pdf image
3. 17.02.2007 जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेख्याच्या नमुन्यामध्ये बदल करणेबाबत pdf image
3. 05.04.2007 प्रलंबित घटकांच्या लेखापरीक्षण परिस्थितीत सुधारणा करणेबाबत pdf image