Standing Orders 2006

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 02.01.2006 प्रतिवर्ष ग्रामपंचायत घटकांच्या लेखापरीक्षणाचे उद्धिष्ट वाढवणेबाबत pdf image
2. 03.02.2006 कर्मचाऱ्यांची केली जाणारी तात्पुरती नियुक्तीबाबत. pdf image
3. 28.08.2006 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणास अभिलेखे उपलब्ध न झाल्यास घ्यावयाच्या आक्षेपाबाबत pdf image