Standing Orders 2003

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 20.02.2003 ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षणासाठी लागणारे श्रमदिन pdf image
2. 12.03.2003 जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या लेखापरीक्षण अहवालामध्ये दोन भाग करणेबाबत pdf image
3. 29.04.2003 ग्रामनिधी / जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्रामसमरिध्दी योजना यांचे लेखापरीक्षणाची सध्यस्थितीबाबत pdf image
4. 12.06.2003 कृषी विद्यापीठांचे लेखापरीक्षणाबाबत आणि वार्षिक लेखे बाबत pdf image
5. 16.06.2003 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेख परीक्षण सॅन २००१-२००२ व २००२-२००३ बाबत pdf image
6. 16.06.2003 जिल्हा परिषद वार्षिक लेखे शासनास सादर होण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत pdf image
7. 21.06.2003 नगरपरिषद व संकिर्ण लेखापरीक्षणाचा आढावा घेणेबाबत pdf image
8. 01.07.2003 ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षणाच्या श्रमदिनाबाबत pdf image
9. 07.07.2003 ग्रामपंचायत विभागाच्या लेखापरीक्षणाबाबतची स्थिती pdf image
10. 16.07.2003 ग्रामनिधी / जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्रामसमरिध्दी योजना यांचे लेखापरीक्षणाची सध्यस्थितीबाबत pdf image