Standing Orders 2002

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 19.03.2002 एकात्मिक बालविकास विभागाचा अहवाल स्वतंत्रपणे निर्गमित करणेबाबत pdf image
2. 06.04.2002 लेखापरीक्षण आक्षेप अनुपालनाबाबत pdf image
3. 06.04.2002 कृषी विद्यापीठाचे लेखापरीक्षण व वार्षिक लेखेबाबत pdf image
4. 08.04.2002 जवाहर ग्रामसमृद्धी योजनेच्या लेखापरीक्षणाचा आढावा pdf image
5. 03.05.2002 जिल्हा परिषद वार्षिक लेख्याची सद्यस्थिती pdf image
6. 03.05.2002 लेख परीक्षण अहवालांचे अंतिमीकरण विभागीय उपमुख्य लेखापरीक्षक करण्याबाबत पुनर्विलोकन pdf image
7. 31.05.2002 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखापरीक्षण २०००-२००१ अहवाल निर्गमनाबाबत pdf image
8. 01.07.2002 नगरपालिका लेखापरीक्षणाचे श्रमदिनास द्यावयाच्या मंजुरीबाबत pdf image
9. 26.07.2002 जिल्हा परिषदांना देण्यात येणाऱ्या आस्थापना अनुदानाचा लेखापरीक्षणाबाबत pdf image
10. 04.09.2002 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण नियोजनाबाबत pdf image
11. 04.09.2002 भार अधिवारांचे प्रकरणाबाबत pdf image
12. 20.11.2002 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचे थकीत लेखापरीक्षण एकत्रित करणेबाबत pdf image
13. 14.11.2002 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखापरीक्षण विहित मुदतीत पार करणेबाबत pdf image
14. 14.11.2002 वार्षिक लेखे तपासणी बाबत pdf image
15. 14.11.2002 कृषी विद्यापीठ वार्षिक लेखेबाबत pdf image
16. 14.11.2002 ग्रामनिधी / जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना लेखापरीक्षणाचे सध्यस्थितीबाबत pdf image
17. 14.11.2002 नगर परिषद लेखापरीक्षणाबाबत pdf image