Standing Orders 2018

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 22.02.2018 जिल्हा परिषदांच्या वार्षिक लेखे तपासणीबाबत. pdf image
2. 19.05.2018 जिल्हा कार्यालयतील व ले प (प्रशासन) या पदाचा कार्यभार देण्याबाबतची कार्यपध्दती pdf image
3. 01.06.2018 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षणासंबंधी सूचनाpdf image
4. 30.07.2018 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अहवाल निर्गमनाबाबतpdf image
5. 11.09.2018 लेखापरीक्षण अहवालामधील आक्षेपाबाबतpdf image
6. 19.09.2018 जिल्हा परषिद,सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमत लेखापरीक्षण अहवालात ग्रामपंचायातींचे अपहार व दुर्विनियोग प्रकरणी एक समाईक परिच्छेद नोंदिवणेबाबत pdf image