Standing Orders 2019

Print

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 30.03.2019 सहसंचालक संनियंत्रण व अंतिमीकरण करत असलेल्या जिल्हा परिषद विभागाच्या लेखापरीक्षणाबाबत. pdf image
2. 25.04.2019 जिल्हा परिषदेतील १३ विभागांच्या तपासणी सूची बाबत.(Part 1) pdf imageजिल्हा परिषदेतील १३ विभागांच्या तपासणी सूची बाबत.(Part 2) pdf image
3. 28.05.2019 संचालनालयाच्या अधिनस्त गट-क कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार प्रत्यार्पित करणेबाबत.pdf image
4. 26.09.2019 केंद्र पुरस्कृत योजनांवर झालेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करणेबाबत pdf image
5. 01.10.2019 ज़िल्हा परिषद विभागांचे लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमनाबाबत सुधारणा pdf image
6. 14.10.2019 नगरपालिका लेखापरीक्षणाबाबत करावयाच्या कामकाजाबाबत pdf image