Office Orders 1998

प्रिंट

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 01.01.1998 जवाहर रोजगार निधीचे लेखापरीक्षण अध्यावत करणेबाबत.pdf image
2. 18.03.1998 ज़िल्हा परिषद /पंचायत समिती लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक श्रमदिंन व उपाययोजना.pdf image
3. 18.03.1998 ज़िल्हा परिषद / पंचायत समिती / नगरपालिका अहवालातील प्रलंबित आक्षेप.pdf image
4. 20.03.1998 संकिर्ण संस्थांच्या सध्याच्या मंजूर श्रमदिंन वाढविणेबाबत.pdf image
5. 31.03.1998 पुढील अभिप्राय निर्गमित करण्याबाबत.pdf image
6. 03.04.1998 नगरपालिका / नगर पालिका शिक्षण मंडळ कडील भार / अधिभार शिफारस व त्यावरील अभिप्राय.pdf image
7. 03.04.1998 ग्रामपंचायतीचे श्रमदिंन निश्चित करणेबाबत.pdf image
8. 30.06.1998 सर्व उपमुख्य लेखापरीक्षक व स्थानिक निधी लेखा माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीबाबत.pdf image
9. 18.07.1998 लेखा परीक्षा अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीचे चाचणी लेखापरीक्षण करणे.pdf image
10. 18.07.1998 पूर्ण झालेल्या बांधकामांचे लेखापरीक्षणाबाबत.pdf image
11. 27.07.1998 नवीन निर्माण झालेल्या पंचायत समिती लेखापरीक्षणासाठी स्वतंत्र श्रमदिंन मंजूर करणेबाबत.pdf image
12. 18.07.1998 लेखा परीक्षा अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीचे चाचणी लेखापरीक्षण करणे. (part 1)pdf image
लेखा परीक्षा अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीचे चाचणी लेखापरीक्षण करणे.(part 2)pdf image