Standing Orders 2010

महट्वाचे: नविन विंडो मधे उघडा. पीडीएफ़प्रिंटई-मेल

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 02.01.2010 अनावश्यक विवरणपत्रे मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयास सादर करणे बंद करणेबाबत pdf image
2. 04.01.2010 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत pdf image
3. 04.01.2010 मुख्य लेखापरीक्षक यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९० अन्वये निकाली काढलेल्या घटकांचा एकत्रित संयुक्त परिच्छेद पंचायत राज समिती पुनर्विलोकन अहवालात दादरवर्षी घेणेबाबत pdf image
4. 04.01.2010 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमित करताना घ्यावयाची दक्षता pdf image
5. 04.01.2010 नगरपरिषदा ,नगरपालिका शिक्षण मंडळे यांचे अनुपालन पडताळणी pdf image
6. 04.01.2010 पथक प्रमुख म्हणून उपमुख्य लेखापरीक्षक यांचा लेखापरीक्षणातील प्रत्यक्ष सहभाग pdf image
7. 04.01.2010 पथक प्रमुख म्हणून जिल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी ,सहाय्यक लेखापरीक्षक अधिकारी आणि वरिष्ठ लेखापरीक्षक यांना अधिकार देणेबाबत pdf image
8. 08.01.2010 स्थानिक निधी लेखा संस्था यांचे लेखापरीक्षणास सुधारित श्रमदिन देणेबाबत pdf image
9. 09.03.2010 कार्यालयीन आदेश क्र. ३८ दिनांक ३०.०७. २००९ मध्ये सुधारणा करणेबाबत pdf image
10. 17.05.2010 जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणाबाबत pdf image
11. 21.10.2010 पथक प्रमुख म्हणून जिल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी ,सहाय्यक लेखापरीक्षक अधिकारी आणि वरिष्ठ लेखापरीक्षक यांना अधिकार देणेबाबत pdf image