Office Orders 2001

महट्वाचे: नविन विंडो मधे उघडा. पीडीएफ़प्रिंटई-मेल

अ.क्र. दिनांक विषय
1. 18.01.2001 ज़िल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची लेखापरीक्षणासाठी कायमस्वरूपी श्रमदिंन निश्चित करणेबाबत.pdf image
2. 29.03.2001 लेखापरीक्षण अहवालाचे स्वरूप व त्यातील अहवालांचा दर्जा.pdf image
3. 27.04.2001 ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणेबाबत.pdf image
4. 27.04.2001 लेखापरीक्षा आक्षेप अनुपालन पडताळणीबाबत. pdf image
5. 30.04.2001 नगरपालिका लेखापरीक्षण अहवालाचे अंतिमीकरणाबाबत.pdf image
6. 29.10.2001 स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या वापराबाबत.pdf image
7. 01.10.2001 ग्रामपंचायतीला ठेक्यापासून मिळालेल्या उत्पन्नाबाबत.pdf image
8. 29.10.2011 लेखापरीक्षण अहवालाचे पुनर्विलोकनाबाबत.pdf image
9. 29.10.2001 लेखापरीक्षण अहवालात तात्पुरत्या व कायम अमान्य रक्कमा दर्शविण्याबाबत.pdf image
10. 09.10.2001 कृषी विद्यापीठ आय.सी.ए.आर कडून प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या लेखापरीक्षणाबाबत.pdf image
11. 01.10.2001 ग्रामपंचायतीचे जवाहर रोजगार योजनेची विवरणें सादर करणेबाबत.pdf image
12. 14.12.2001 नगरपालिका लेखापरीक्षण अहवालाचे अंतिमीकरण व अनुपालन पडताळणीबाबत.pdf image
13. 06.12.2001 लेखापरीक्षण अहवालाचे पुनर्विलोकनाबाबत.pdf image