Standing Orders 2013

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 18.01.2013 स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनयाअंतर्गत गठीत करावयाची " श्रमदिन पुनर्विलोकन समिती "pdf image
2. 14.02.2013 विचारविमर्श समितीच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण करणेबाबतpdf image
3. 03.07.2013 ग्रामपंचायच्या लेखापरीक्षण अहवालाच्या पुनर्विलोकनाबाबत pdf image
4. 04.07.2013 लेखापरीक्षण कार्यपद्धती pdf image
5. 11.07.2013 सुधारित कार्यालयीन नियमपुस्तिकेची अंतिमीकरण करणेकरीता समिती गठीत करणेबाबत pdf image
6. 13.11.2013 लेखापरीक्षण कार्यपद्धती :उपरोक्त वाचामधील आदेश क्र. २२ दि. १९-०४-२०११ मध्ये सुधारणा pdf image
7. 26.11.2013 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी मंजुर करावयाचे सुधारित श्रमदिन pdf image
8. 02.12.2013 लेखापरीक्षण संदर्भात लेखापरीक्षा अधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्य pdf image
9. 17.12.2013 ग्रामपंचायतीचे वार्षिक लेखे प्रमाणित करणेबाबत pdf image