Standing Orders 2003

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

स्थायी आदेश क्र. दिनांक विषय
1. 20.02.2003 ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षणासाठी लागणारे श्रमदिन pdf image
2. 12.03.2003 जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या लेखापरीक्षण अहवालामध्ये दोन भाग करणेबाबत pdf image
3. 29.04.2003 ग्रामनिधी / जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्रामसमरिध्दी योजना यांचे लेखापरीक्षणाची सध्यस्थितीबाबत pdf image
4. 12.06.2003 कृषी विद्यापीठांचे लेखापरीक्षणाबाबत आणि वार्षिक लेखे बाबत pdf image
5. 16.06.2003 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेख परीक्षण सॅन २००१-२००२ व २००२-२००३ बाबत pdf image
6. 16.06.2003 जिल्हा परिषद वार्षिक लेखे शासनास सादर होण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत pdf image
7. 21.06.2003 नगरपरिषद व संकिर्ण लेखापरीक्षणाचा आढावा घेणेबाबत pdf image
8. 01.07.2003 ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षणाच्या श्रमदिनाबाबत pdf image
9. 07.07.2003 ग्रामपंचायत विभागाच्या लेखापरीक्षणाबाबतची स्थिती pdf image
10. 16.07.2003 ग्रामनिधी / जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्रामसमरिध्दी योजना यांचे लेखापरीक्षणाची सध्यस्थितीबाबत pdf image