Maharashtra Government

Directorate of Local Fund Accounts Audit

MIS REPORT

Monthly Form
Form No. Description Status
November End December End
M-01-D Monthly Progress Report for Zilla Parishad Audit M-01-D November End Report M-01-D December End Report
M-02-D Monthly Progress Report for Panchayat Samitis Audit M-02-D November End Report M-02-D December End Report
M-06-DRH महिला तक्रार निवारण समित्याकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी M-06-DRH November End Report M-02-D December End Report
M-07-D Monthly Progress Report For School Board Audit M-07-D November End Report M-07-D December End Report
M-08-D Monthly Progress Report for Village Panchayat Audit M-08-D November End Report M-08-D December End Report
M-09-RH Monthly Progress Report For Position of Vacant Post M-09-RH November End Report M-09-RH December End Report
M-15-DRH Statement Showing Details of Pending Cases of R.T.I. M-15-DRH November End Report M-15-DRH December End Report
M-16-DRH Compliances of R.T.I. Appeals Received to the Appilate Authority M-16-DRH November End Report M-16-DRH December End Report
M-19-D स्थानिक संस्थाचे विशेष लेखापरीक्षणाबाबतचे मासिक विवरणपत्र M-19-D November End Report M-19-D December End Report
M-20-D पंचायत समित्यांच्या लेखापरीक्षणाची सध्यास्थिती दर्शविणारे मासिक विवरणपत्र M-20-D November End Report M-20-D December End Report
M-21-D जिल्हा परिषद यांचा लेखापरीक्षणाची सध्यास्थिती दर्शविणारे मासिक विवरणपत्र M-21-D November End Report M-21-D December End Report
M-22-DR नगर पालिका यांचा लेखापरीक्षणाची सध्यास्थिती दर्शविणारे मासिक विवरणपत्र M-22-DR November End Report M-22-DR December End Report
M-23-D नगरपालिका शिक्षण मंडळ यांचा लेखापरीक्षणाची सध्यास्थिती दर्शविणारे मासिक विवरणपत्र M-23-D November End Report M-23-D December End Report
M-24-DR सशुल्क संकीर्ण संस्थांचा लेखापरीक्षणाची सध्यास्थिती दर्शविणारे मासिक विवरणपत्र M-24-DR November End Report M-24-DR December End Report
M-25-DR नि:शुल्क संकीर्ण संस्थांचा लेखापरीक्षणाची सध्यास्थिती दर्शविणारे मासिक विवरणपत्र M-25-DR November End Report M-25-DR December End Report
M-26-R कृषि विद्यापीठ लेखापरीक्षणाची सध्यस्थिती दर्शविणारे मासिक विवरणपत्र M-26-R November End Report M-26-R December End Report
M-29-R गट - क व गट - ड मधील भरण्यात आलेली पदे व रिक्त पदे यांची सध्यस्थिती दर्शविणारे मासिक विवरणपत्र M-29-R November End Report M-29-R December End Report
Quaterly Form
Form No. Description Status
Jul-Sep 2021 Oct-Dec 2021
Q-01-RH STATEMENT REGARDING PENDING CASES OF D.E. Q-01-RH Jul-Sep 2021 Report Q-01-RH Oct-Dec 2021 Report
Q-02-D Statement Showing the Position of Pending and Dropped Paras of Zilla Parishad Q-02-D Oct-Dec 2021 Report Q-02-D Oct-Dec 2021 Console Report
Q-03-D Statement Showing the Position of Pending and Dropped Paras of PANCHAYAT SAMITIS Q-03-D Jul-Sep 2021 Report Q-03-D Jul-Sep 2021 Console Report Q-03-D Oct-Dec 2021 Report Q-03-D Oct-Dec 2021 Console Report
Q-04-R Statement of Filled and Vacant Post Q-04-R Jul-Sep 2021 Report Q-04-R Oct-Dec 2021 Report
Q-05-R Statement of handicapped Person Recruitment Q-05-R Jul-Sep 2021 Report Q-05-R Oct-Dec 2021 Report
Q-06-RH STATEMENT REGARDING CASES OF SUSPENSION Q-06-RH Jul-Sep 2021 Report Q-06-RH Oct-Dec 2021 Report
Q-07-RH अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर सरळसेवा/पदोन्नती झालेल्या बिगर आदिवासी अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संरक्षण देणेबाबत Q-07-RH Jul-Sep 2021 Report Q-07-RH Oct-Dec 2021 Report
Q-09-R अंध,अपंग,अल्पदृष्टी कर्मचारी यांच्या अद्यावत माहिती बाबत Q-09-DRH Jul-Sep 2021 Report Q-09-DRH Oct-Dec 2021 Report
Q-10-D STATEMENT SHOWING THE POSITION OF PENDING AND DROPPED PARAS OF GRAM PANCHAYAT Q-10-D Jul-Sep 2021 Report Q-10-D Jul-Sep 2021 Console Report Q-10-D Oct-Dec 2021 Report Q-10-D Oct-Dec 2021 Console Report
Six-Monthly Form
Form No. Description Status
October-March
2020-2021
April-September
2021-2022
S-01-DRH कार्यालयीन/ न्यायालयीन कार्यवाहीची पुर्तता न झाल्यामुळे प्रलंबित
असलेल्या अफरातफरीच्या प्रकरणांचा सहामाही अहवाल
S-02-RH शासकीय सेवेत असताना दिवंगत /अकाली सेवानिवृत झालेल्या
कर्मचार्यांच्या नातेवाईकास अनुकंपातत्वावर नियुक्ति देणे
S-02-RH Jul-Sep 2021 Report S-02-RH Oct-Dec 2021 Report
S-03-D Statement of Charge and Surcharge S-03-D Jul-Sep 2021 Report S-03-D Jul-Sep 2021 Console Report S-03-D Oct-Dec 2021 Report S-03-D Oct-Dec 2021 Console Report
S-04-DR Statement of Frauds for Zilla Parishad, Nagar Parishad,
Nagar Palika School Board and Miscellaneous Institute
S-04-DR Jul-Sep 2021 Report S-04-DR Jul-Sep 2021 Console Report S-04-DR Oct-Dec 2021 Report S-04-DR Oct-Dec 2021 Console Report
S-05-D Statement of Frauds for Gram Nidhi, Jawahar Gram Samridhi Yojna,
Jawahar Rojgar Yojna and Sampoorna Gramin Rozgar Yojna
S-05-D Oct-Dec 2021 Report S-05-D Oct-Dec 2021 Console Report
S-06-DRH Details of Computer Peripherals S-06-DRH Jul-Sep 2021 Report S-06-DRH Oct-Dec 2021 Report
S-08-DRH सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांची यादी
(पुढील २४ ते ३० महिन्यात)
S-08-DRH Jul-Sep 2021 Report S-08-DRH Oct-Dec 2021 Report
S-09-DRH भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कमा प्रदान करण्यामधील विलंब तसेच गहाळ रकमांचा तपशील कळविण्याबाबतची कार्यपद्धती संबंधी सहामाही विवरणपत्र S-09-DRH Jul-Sep 2021 Report S-09-DRH Oct-Dec 2021 Report
Annual Form
Form No. Description Status
2020-2021
Y-01-DRH विवरण- २ भविष्य निर्वाह निधी विवरण Y-01-DRH 2020-2021 Report
PRC SECTION FORM
Form No. Description Status
2018-2019 2019-2020
Y-04-D जिप - १ अर्थसंकल्प व प्रत्यक्ष रकमा -- महसुली जमा Y-04-D 2018-2019 Report Y-04-D 2018-2019 Console Report Y-04-D 2019-2020 Report Y-04-D 2019-2020 Console Report
Y-05-D जिप - १ अर्थसंकल्प व प्रत्यक्ष रकमा -- महसुलामधून केलेला खर्च Y-05-D 2018-2019 Report Y-04-D 2019-2020 Console Report Y-05-D 2019-2020 Report Y-05-D 2019-2020 Console Report
Y-06-D जमा व खर्च जिप २ (अ) -- महसुली जमा Y-06-D 2018-2019 Report Y-06-D 2018-2019 Console Report
Y-07-D जमा व खर्च जिप २ (ब) -- महसुली खर्च Y-07-D 2018-2019 Report Y-07-D 2018-2019 Console Report Y-07-D 2019-2020 Report Y-07-D 2019-2020 Console Report
Y-08-D महसुली खर्चाच्या पुरक बाबींची विभागणी Y-08-D 2018-2019 Report Y-08-D 2018-2019 Console Report Y-08-D 2019-2020 Report Y-08-D 2019-2020 Console Report
Y-09-D विभागवार व जिल्हा परिषदेस मिळालेली सहाय्यक अनुदान (पंचायत समितीसह) यांचे विवरणपत्र Y-09-D 2018-2019 Report Y-09-D 2018-2019 Console Report Y-09-D 2019-2020 Report Y-09-D 2019-2020 Console Report
Y-10-D बदललेल्या शासकीय योजनांशी संबंधित प्रयोजानाखेरीज इतर अनुदानाविषयी Y-10-D 2018-2019 Report Y-10-D 2019-2020 Report
Y-11-D जि.प.१० परिशिष्ठ अ अभिकरण योजनेवरील ५% कमिशनची जमा रक्कम Y-11-D 2018-2019 Report Y-11-D 2019-2020 Report
Y-12-D जि.प.४ (अ)शासनाकडून मिळणारी व्याजी कर्जे Y-12-D 2018-2019 Report Y-12-D 2019-2020 Report
Y-13-D जि.प.४ (ब) व्याजरहित शासकीय कर्जे Y-13-D 2018-2019 Report Y-13-D 2019-2020 Report
Y-14-D जि.प. ४ (क) जिल्हा परिषदांनी इतर संस्थांकडून घेतलेली कर्जे Y-14-D 2018-2019 Report Y-14-D 2019-2020 Report
Y-15-D जि.प. ५ जिल्हा परिषदांनी दिलेली कर्जे (व्याजी/व्याजरहित) Y-15-D 2018-2019 Report Y-15-D 2019-2020 Report
Y-16-D शिल्लक असलेल्या आगाऊ रक्कमा Y-16-D 2018-2019 Report Y-16-D 2019-2020 Report
Y-17-D शिल्लक असलेल्या अनामत रक्कमा Y-17-D 2018-2019 Report Y-17-D 2019-2020 Report
Y-18-D मार्च अखेरची स्थिती दर्शविणारे करांची शिल्लक,वसुली व मागणी करावयाचे करावे विवरणपत्र Y-18-D 2018-2019 Report Y-18-D 2019-2020 Report