FORM CODE M-26-R
कृषि विद्यापीठ लेखापरीक्षणाची सध्यास्थिती दर्शविणारे माहे मार्च 2022 अखेरचे विवरणपत्र
महिना : -- मार्च अखेर              वर्ष : -- 2022
Print
<
अ.क्र. संस्थेचे नाव मागील लेखापारीक्षणाची सध्यस्थिती चालू लेखापरीक्षणाबाबत सध्यस्थिती मागणी केलेल्यापैकी ले.प.शुल्क येणे बाकी शेरा
ज्यावर्षा पर्यंतचे लेखापरीक्षण पूर्ण असलेले वर्ष लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमित
केल्याचा क्र.व दिनांक रकाना क्र. ३ च्या संदर्भात
सध्या लेखापरीक्षण सुरु असलेले वर्ष लेखापरीक्षण सुरु केल्याचा दिनांक लेखापरीक्षण पूर्ण केल्याचा दिनांक लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमित केल्याचा क्र.व दिनांक रकाना क्र.५ च्या संदर्भात लेखापरीक्षणा साठी मंजूर श्रमदिन ले.प. घेतलेले श्रमदिन
1 डा. बाळासाहेब सावंत, कोंकण कृषि विद्यापीठ,दापोली 2018-2019 529,530,531/07-09-2021 2019-2020 ते 2019-2020 28-06-2021 -- 0/-- 886 444 7363181
2 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी जि.अहमदनगर 2015-2016 1029 /18-10-2021 2020-2021 ते 2020-2021 15-11-2021 00 00 /00 950 333 17296263 सन 2014-15 ते 2019-20 चे ले.प.पुर्ण अहवाल निर्गमित ले.प.शुल्क येणे बाकी. तसेच सन 2020-21 चे ले.प.प्रगतीत
3 मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 2017-2018 886/30-11-2021 2018-2019 ते 2018-2019 08-03-2021 11-01-2022 81/25-01-2022 800 798 13835596 --
4 डा.पंजाबराव देशमुख,कृषि विद्यापीठ,अकोला 2017-2018 00/00-00-0000 2018-2019 ते 2018-2019 25-09-2019 00-00-0000 00 /00-00-0000 1946 1344 0 ----
Data Entry Remaining for Region :--