Directorate of Local Fund Accounts Audit, Maharashtra State

FORM CODE M-29-R
गट - क व गट - ड मधील भरण्यात आलेली पदे व रिक्त पदे यांची संवर्गनिहाय माहिती
महिना : -- एप्रिल अखेर              वर्ष : -- 2022
Print
दि. 30/04/2022 अखेर गट - क मधील भरण्यात आलेली पदे व रिक्त पदे यांची संवर्गनिहाय माहिती
अ. क्र. विभागाचे नाव संवर्गाचे नाव दि. 31/08/2008 रोजीची मंजूर पदे दि. 30/04/2022 रोजी भरलेली पदे दि. 30/04/2022 रोजी रिक्त असलेली पदे
सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण
1 कोंकण लघुलेखक ( वरिष्ठ ) 0 1 1 0 1 1 0 0 0
लघुलेखक ( कनिष्ठ ) 1 1 2 1 1 2 0 0 0
वरिष्ठ लेखापरीक्षक 0 40 40 0 35 35 0 5 5
कनिष्ठ लेखापरीक्षक 86 17 103 63 17 80 23 0 23
लेखापरीक्षा लिपीक 30 7 37 28 5 33 2 2 4
वाहन चालक 7 0 7 0 0 0 7 0 7
एकूण 124 66 190 92 59 151 32 7 39
2 पुणे लघुलेखक ( वरिष्ठ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लघुलेखक ( कनिष्ठ ) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
वरिष्ठ लेखापरीक्षक 0 34 34 0 29 29 0 5 5
कनिष्ठ लेखापरीक्षक 101 20 121 78 19 97 23 1 24
लेखापरीक्षा लिपीक 20 5 25 19 1 20 1 4 5
वाहन चालक 6 0 6 0 0 0 6 0 6
एकूण 128 59 187 97 49 146 31 10 41
3 नाशिक लघुलेखक ( वरिष्ठ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लघुलेखक ( कनिष्ठ ) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
वरिष्ठ लेखापरीक्षक 0 29 29 0 29 29 0 0 0
कनिष्ठ लेखापरीक्षक 77 16 93 60 20 80 17 -4 13
लेखापरीक्षा लिपीक 14 4 18 12 6 18 2 -2 0
वाहन चालक 6 0 6 0 1 1 6 -1 5
एकूण 98 49 147 72 56 128 26 -7 19
4 औरंगाबाद लघुलेखक ( वरिष्ठ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लघुलेखक ( कनिष्ठ ) 1 0 1 1 0 1 0 0 0
वरिष्ठ लेखापरीक्षक 0 40 40 0 39 39 0 1 1
कनिष्ठ लेखापरीक्षक 91 18 109 65 18 83 26 0 26
लेखापरीक्षा लिपीक 26 6 32 18 6 24 8 0 8
वाहन चालक 10 0 10 2 0 2 8 0 8
एकूण 128 64 192 86 63 149 42 1 43
5 अमरावती लघुलेखक ( वरिष्ठ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लघुलेखक ( कनिष्ठ ) 1 0 1 1 0 1 0 0 0
वरिष्ठ लेखापरीक्षक 0 28 28 0 26 26 0 2 2
कनिष्ठ लेखापरीक्षक 77 16 93 59 16 75 18 0 18
लेखापरीक्षा लिपीक 16 4 20 13 6 19 3 -2 1
वाहन चालक 6 0 6 0 0 0 6 0 6
एकूण 100 48 148 73 48 121 27 0 27
6 नागपुर लघुलेखक ( वरिष्ठ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लघुलेखक ( कनिष्ठ ) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
वरिष्ठ लेखापरीक्षक 0 32 32 0 28 28 0 4 4
कनिष्ठ लेखापरीक्षक 84 17 101 55 18 73 29 -1 28
लेखापरीक्षा लिपीक 17 4 21 12 6 18 5 -2 3
वाहन चालक 7 0 7 1 0 1 6 0 6
एकूण 109 53 162 68 52 120 41 1 42
दि. 30/04/2022 अखेर गट - ड मधील भरण्यात आलेली पदे व रिक्त पदे यांची संवर्गनिहाय माहिती
अ. क्र. विभागाचे नाव संवर्गाचे नाव दि. 31/08/2008 रोजीची मंजूर पदे दि. 30/04/2022 रोजी भरलेली पदे दि. 30/04/2022 रोजी रिक्त असलेली पदे
सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण
1 कोंकण नाईक/दप्तरी/रोनिऒ 0 6 6 0 4 4 0 2 2
शिपाई 14 0 14 1 0 1 13 0 13
एकूण 14 6 20 1 4 5 13 2 15
2 पुणे नाईक/दप्तरी/रोनिऒ 0 2 2 0 1 1 0 1 1
शिपाई 11 0 11 7 0 7 4 0 4
एकूण 11 2 13 7 1 8 4 1 5
3 नाशिक नाईक/दप्तरी/रोनिऒ 0 3 3 0 2 2 0 1 1
शिपाई 10 0 10 9 0 9 1 0 1
एकूण 10 3 13 9 2 11 1 1 2
4 औरंगाबाद नाईक/दप्तरी/रोनिऒ 0 3 3 0 0 0 0 3 3
शिपाई 18 0 18 0 0 0 18 0 18
एकूण 18 3 21 0 0 0 18 3 21
5 अमरावती नाईक/दप्तरी/रोनिऒ 0 3 3 0 1 1 0 2 2
शिपाई 10 0 10 6 0 6 4 0 4
एकूण 10 3 13 6 1 7 4 2 6
6 नागपुर नाईक/दप्तरी/रोनिऒ 0 3 3 0 2 2 0 1 1
शिपाई 12 0 12 2 0 2 10 0 10
एकूण 12 3 15 2 2 4 10 1 11
दि. 30/04/2022 अखेर गट - क व गट - ड मधील भरण्यात आलेली पदे व रिक्त पदे यांची प्रादेशिक कार्यालयनिहाय गोषवारा
अ.क्र. विभागाचे नाव दि. 31/08/2008 रोजीची मंजूर पदे दि. 30/04/2022 रोजी भरलेली पदे दि. 30/04/2022 रोजी रिक्त असलेली पदे
सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण
1 कोंकण 138 72 210 93 63 156 45 9 54
2 पुणे 139 61 200 104 50 154 35 11 46
3 नाशिक 108 52 160 81 58 139 27 -6 21
4 औरंगाबाद 146 67 213 86 63 149 60 4 64
5 अमरावती 110 51 161 79 49 128 31 2 33
6 नागपुर 121 56 177 70 54 124 51 2 53
दि. 30/04/2022 अखेर गट - क व गट - ड मधील भरण्यात आलेली पदे व रिक्त पदे यांचा संवर्गनिहाय गोषवारा
वर्ग संवर्गाचे नाव दि. 31/08/2008 रोजीची मंजूर पदे दि. 30/04/2022 रोजी भरलेली पदे दि. 30/04/2022 रोजी रिक्त असलेली पदे
सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण
वर्ग - 3 लघुलेखक ( वरिष्ठ ) 0 1 1 0 1 1 0 0 0
लघुलेखक ( कनिष्ठ ) 6 1 7 3 1 4 3 0 3
वरिष्ठ लेखापरीक्षक 0 203 203 0 186 186 0 17 17
कनिष्ठ लेखापरीक्षक 516 104 620 380 108 488 136 -4 132
लेखापरीक्षा लिपीक 123 30 153 102 30 132 21 0 21
वाहन चालक 42 0 42 3 1 4 39 0 39
एकूण 687 339 1026 488 327 815 199 13 212
वर्ग - 4 नाईक/दप्तरी/रोनिऒ 0 20 20 0 10 10 0 10 10
शिपाई 75 0 75 25 0 25 50 0 50
एकूण 75 20 95 25 10 35 50 10 60
एकूण एकंदर 762 359 1121 513 337 850 249 23 272
टिप : शासन वित्त विभाग अधिसुचना क्रमांक सेवाप्र 2012/प्र.क्रं. 10/कोषा. प्रशा-3, दिनांक - 22/07/2104 अन्वये कनिष्ठ लेखापरीक्षक (क.ले.प.) संवर्गाच्या सरळसेवा व पदोन्नतीच्या कोट्यातील प्रमाण (1:5) सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी बिंदुनामावल्या सुधारित केल्या असल्याने सरळसेवा व पदोन्नतीच्या कोट्यातील क.ले.प. संवर्गातील पुर्वीची भेरलेली पदे (-) मध्ये दिसून येत आहे.