FORM CODE Q-07-RH
अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर सरळसेवा/पदोन्नती झालेल्या बिगर आदिवासी अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संरक्षण देणेबाबत
महिना : -- जानेवारी -मार्च              वर्ष : -- 2022
Print
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दि.१५ जून १९९५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या त्यापैकी जाती पडताळणीसाठी पाठविलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या त्यापैकी जाती पडताळणीसाठी न पाठविलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जाती प्रमाणपत्र तपासणीनंतर वैध्यता प्राप्त झाल्याची संख्या जाती प्रमाणपत्र तपासणीनंतर अवैध्यता प्राप्त झाल्याची संख्या अद्यापि जात पडताळणीचा निर्णय न लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अवैध्यता प्राप्त झाल्यानंतर संरक्षण दिलेल्या बिगर आदिवासीची संख्या संरक्षण प्राप्त बिगर आदिवासींना त्यांच्या मूळ घटकात दर्शविल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या/पदोन्नत केलेल्या अनु.जमातीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अभिप्राय
1 पुणे 2 2 0 2 0 0 0 0 --
2 नाशिक 5 5 0 5 0 0 0 0 nil
Data Entry Remaining for Region : --