विवरणपत्र - ब
कार्यालय : -- स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय
माहे सप्टेंबर 2021 अखेरचे
विवरणपत्र अ मध्ये प्रलंबित दर्शविलेल्या प्रकरणांचा तपशील दर्शविणारी माहिती (माहे सप्टेंबर 2021) सहामाही विवरण
माहे : -- एप्रिल -सप्टेंबर              वर्ष : -- 2021-2022
Print
अ. क्र. कार्यालयाचे नाव अफरातफरीत गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नाव अफरातफर प्रकरणा संबंधी असलेला कालावधी आणि प्रकरण निदर्शनास आलेल्याचे वर्ष प्रकरणात गुतलेली रक्कम आणि त्याचा प्रकार पोलीस चौकशी अद्यावत स्थिती विभागीय चौकशी अद्यावत स्थिती जर ती प्रलंबित असेल तर त्यांची करणे आणि सत्वर पूर्तता करण्याबाबत व केलेली उपाययोजना कार्यालयीन कार्यवाहीची सध्यस्थिती जर ती प्रलंबित असेल तर त्याची करणे आणि सत्वर निकाली काढणे करिता केलेली कार्यवाही औचित्य जबाबदार असलेल्या पर्यवेक्ष अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील
1 नाशिक विभाग 0 2021-2022 0 निंरक 0 0 0
2 ठाणे 0 2021-2022 0 0 0 0 0
3 रत्नागिरी Nil 2021-2022 0 0 0 0 0
4 जलगांव -- 2021-2022 0 -- -- -- --
5 लातुर 0 0
6 बुलढाणा निरंक 2021-2022 0 0 निरंक निरंक निरंक
7 वाशीम निरंक 2020-2021 0 निरंक निरंक निरंक निरंक
8 नागपूर 0 2021-2022 0 0 0 0 0