कार्यालय : -- स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय
माहे मार्च 2022 अखेरचे सहामाही विवरणपत्र
विवरणपत्र - अ
कार्यालयीन/ न्यायालयीन कार्यवाहीची पुर्तता न झाल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या अफरातफरीच्या प्रकरणांचा सहामाही अहवाल
शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक एफ एन आर- १०७३/०४५/ए- ५-१ दिनांक २३/१०/७२ सोबत विहित केल्यानुसार.
माहे : -- ऑक्टोबर-मार्च              वर्ष : -- 2021-2022
Print
अ. क्र. कार्यालयाचे नाव दिनांक 30/09/2021 रोजी कार्यालयीन/ न्यायालयीन
कार्यवाहीची पुर्तता न झाल्यामुळे प्रलंबित राहिलेल्या
प्रकरणांची सुरुवातीची शिल्लक प्रकरणे संख्या
दिनांक 01/10/2021 ते 31/03/2022
पर्यंत निपटारातील झालेल्या प्रकरणांची संख्या
अहवालाच्या सहामाही कालावधीत
वाढ झालेल्या प्रकरणांची संख्या
संख्या प्रलंबित असलेल्या
एकूण प्रकरणांची संख्या
1 ठाणे 0 0 0 0
2 रत्नागिरी 0 0 0 0
3 सिंधुदुर्ग 0 0 0 0
4 पालघर 0 0 0 0
5 नाशिक 0 0 0 0
6 जलगांव 0 0 0 0
7 परभणी 0 0 0 0
8 लातुर 0 0 0 0
9 बुलढाणा 0 0 0 0
10 भंडारा 0 0 0 0
Data Entry Remaining for All Region.
माहिती न भरलेले जिल्हा : --