भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कमा प्रदान करण्यामधील विलंब तसेच गहाळ रकमांचा तपशील कळविण्याबाबतची कार्यपद्धती संबंधी सहामाही विवरणपत्र

FORM CODE S-09-DRH
माहे : -- जानेवारी -जून              वर्ष : -- 2021
Print
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव वर्गणीदाराचे नांव भविष्य निर्वाह निधी क्रमांक वर्गणीदार सेवानिवृत्त स्वेच्छा निवृत्त किवा मयत झाला असल्यास तो दिनांक भनिनि रक्कम परत मिळण्यासाठी महालेखापालाकडे अर्ज पाठविल्याचा दिनांक महाले. नि. गहाळ रक्कमांचा तपशील / रक्कम प्रदान करण्यासंबंधी मागितलेल्या माहितीसबंधीचा पत्राचा दिनांक कार्यालयाने महालेखापालांच्या स्तंभ क्र.६ मधील पत्राला उत्तर पाठविल्याचा दिनांक भ.नि.नि रक्कम प्रदान करण्यासंबंधी महाले. नि दिलेल्या प्राधिकरण रक्कम वर्गणीदाराला अदा केल्याचा दिनांक स्तंभ क्र.८ मध्ये नमूद केलेल्या पत्रावर कार्यवाहीस विलंब झाला असल्यास विलंबाची कारणे स्तंभ क्र.१० मध्ये नमूद केलेल्या विलंबास कोण जबाबदार आहेत त्याची नावे. स्तंभ क्र.११ मधील व्यक्तीवर साप्रवि च्या दि. ११.६.९१ च्या आदेशानुसार कोणती कार्यवाही केली त्याचा तपशील अभिप्राय
1 पुणे विभाग निरंक 00 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 निरंक 00-00-0000 -- -- -- --
2 नाशिक विभाग - - 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 - 00-00-0000 - - - -
3 ठाणे निरंक -- -- -- -- --- -- - --- --- ---
0 -- -- -- -- --- -- - --- --- ---
4 रायगड निरंक -- -- -- -- --- -- - --- --- ---
5 रत्नागिरी निरंक - -- -- -- -- - -- - - - -
6 सिंधुदुर्ग NIL 00 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 NIL 00-00-0000 - --- --- ---
7 पालघर निरंक -- -- -- -- --- -- - --- --- ---
8 पुणे निरंक -- -- -- -- --- -- - --- --- ---
9 सोलापुर निरंक -- -- -- -- -- - -- - - -- --
10 नाशिक - -- 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 --- 00-00-0000 - --- --- ---
-- -- -- -- -- --- -- - --- --- ---
11 धुळे 0 0 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 0 00-00-0000 - 00 00 00
12 जलगांव -- - 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 - 00-00-0000 - - - -
13 अहमदनगर 0 0 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 0 00-00-0000 - - - -
14 नंदुरबार - - 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 - 00-00-0000 - - --- ---
- - 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 - 00-00-0000 - - - माहिती निरंक
15 परभणी निरंक निरंक 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 निरंक 00-00-0000 - निरंक निरंक निरंक
16 हिंगोली 0 0 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 0 00-00-0000 - 0 0 0
17 बुलढाणा निरंक निरंक 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 निरंक 00-00-0000 - निरंक निरंक निरंक
18 वाशीम निरंक निरंक -- -- -- -- निरंक -- - निरंक निरंक निरंक
19 नागपूर 0 0 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 0 00-00-0000 - - - -
20 गडचिरोली 0 0 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 0 00-00-0000 - 0 0 0
21 वर्धा निरंक निरंक 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 निरंक 00-00-0000 - निरंक निरंक निरंक
निरंक निरंक 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 निरंक 00-00-0000 - निरंक निरंक निरंक
निरंक -- -- -- -- --- -- - --- --- ---
निरंक निरंक 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 निरंक 00-00-0000 - निरंक निरंक निरंक
22 mca3navimumbai NIL -- -- -- -- --- -- - --- --- ---
माहिती न भरलेले विभाग : --
माहिती न भरलेले जिल्हे : --